Concept Statuten NBC

Statuten van de Nederlandse Bartenders Club
Bijgewerkte versie per 2 april 2024 ALV


Artikel 1 - Naam en zetel

 1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Bartenders Club (hierna te noemen "de vereniging") en is ingeschreven bij de KvK onder nummer 40531869 sinds 12-12-1949.
 2. Zij heeft haar zetel in Amsterdam, Nederland.
 3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 2 - Doel

 1. Het doel van de vereniging is het bevorderen van vakmanschap, kennisdeling en netwerken voor professionele bartenders in Nederland.
  De vereniging vertegenwoordigt officieel Nederland als lid van de International Bartenders Association (IBA).
  De vereniging bevordert de samenwerking tussen de nationale en internationale drankenindustrie en haar leden.
 2. De vereniging tracht deze doelen onder meer te bereiken door:
  • Competities en het Nederlands Kampioenschap: de vereniging organiseert competities op zowel nationaal als internationaal niveau, in lijn met de normen en richtlijnen van de IBA. Hierbij speelt het officiële Nederlands Kampioenschap een belangrijke rol en dient als voorronde voor het jaarlijkse World Cocktail Championship van de IBA.
  • Educatie: de vereniging faciliteert educatieve evenementen zoals workshops, masterclasses en seminars, gericht op het delen van kennis over o.a.  (inter)nationale mixologie, hospitality, trends en de nieuwste technieken.
   Waar mogelijk zal de vereniging deelnemen aan de IBA Academy programma’s.  
  • Netwerkbijeenkomsten: de vereniging biedt een platform voor bartenders om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en relaties op te bouwen, zowel nationaal als internationaal.
  • Samenwerking met de drankenindustrie: de vereniging werkt samen met drankmerken en aanverwante bedrijven als sponsoren van de vereniging, alsmede met horeca-instellingen en andere stakeholders in de (inter)nationale drankenindustrie aan de gezamenlijke doelen ter bevordering van de samenwerking en professionalisering van bartenders.
  • Het vertegenwoordigen van de belangen van bartenders bij relevante instanties.
  • Alle andere wettige middelen die aan het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 3 - Leden

 1. De vereniging kent gewone leden en ereleden.
 2. Gewone leden zijn zij die zich als zodanig schriftelijk hebben aangemeld bij het bestuur en door het bestuur als lid zijn toegelaten na ballotage.
 3. Ereleden zijn zij die wegens hun bijzondere verdiensten voor de vereniging door het bestuur tijdens jubileumevenementen als zodanig zijn benoemd.
 4. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van de leden zijn opgenomen.

Artikel 4 - Bestuur

 1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste drie personen.
 2. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
 3. Het bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging die minimaal 2 jaar lid zijn.
 4. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaren met ingang van de vaststelling statuten 2024 en zijn terstond herkiesbaar.
 5. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, het uitvoeren van de besluiten van de algemene vergadering, het afsluiten van sponsorovereenkomsten, werven van leden, het organiseren van evenementen en wedstrijden, het begeleiden van de Nederlands kampioen tijdens de WCC, het opstellen van de diverse reglementen en het instellen van commissies. Alle aanvullende reglementen, zowel huishoudelijk als wedstrijd gerelateerd, worden ter inzage gepubliceerd op de website van de vereniging; www.bartenders.nl 
 6. Bestuursleden werken op vrijwillige basis met een onkostenvergoeding middels declaraties. Conform de declaratieregeling van de vereniging in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en de statuten van de vereniging.

Artikel 5 - Algemene Vergadering

 1. Jaarlijks, binnen 4 maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering gehouden.
 2. In de algemene vergadering komen onder meer aan de orde:
  • De vaststelling van de jaarrekening en begroting.
  • De benoeming en eventuele ontslag van bestuursleden.
  • De algemene voortgang, evenementen, sponsoren.
  • Alle overige onderwerpen die door het bestuur of de leden zijn ingebracht.
 3. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald.

Artikel 6 - Financiën

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies van de leden, sponsoren, subsidies, schenkingen en andere inkomsten.
 2. De penningmeester is belast met het beheer van de financiën van de vereniging en legt hierover verantwoording af aan de algemene vergadering en een kascommissie.

Artikel 7 - Ontbinding

 1. In geval van ontbinding van de vereniging zal een eventueel batig saldo worden besteed ten behoeve van een door de algemene vergadering te bepalen doel dat zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de vereniging.
 2. Bij de ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering tevens een of meer vereffenaars.

Artikel 8 - Slotbepalingen

 1. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
 2. Wijzigingen in deze statuten kunnen slechts worden aangebracht bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen.